Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Předmět plnění

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují podmínky poskytování jazykových kurzů, vzdělávání, jazykových zkoušek, seminářů, workshopů, jazykových pobytů atd. v německém jazyce (dále také jako „Služby“) ze strany Österreich Institut Brno s.r.o., se sídlem v Brně, Moravské náměstí 15, PSČ 602 00, IČ: 26265044, zapsané u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 40948 (dále také jako „Österreich Institut“) fyzickým nebo právnickým osobám (dále také jako „Zákazník“).

Příjemcem Služby se rozumí Zákazník nebo třetí osoba (např. dítě Zákazníka, zaměstnanec Zákazníka atd.), kterému je Služba skutečně poskytována (dále také jako „Účastník kurzu“). Tyto VOP jsou závazné rovněž pro Účastníka kurzu. 

Nedílnou součástí dané smlouvy, kterou Österreich Institut se Zákazníkem uzavře, jsou tyto VOP Österreich Institutu. Vylučuje se použití všeobecných obchodních podmínek Zákazníka nebo jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních podmínek. Aktuální znění platných a účinných VOP jsou k dispozici na webových stránkách Österreich Institutu www.oei.cz. 

 

Uzavření smlouvy

Objednávky učiněné ze strany Zákazníka na základě písemných, elektronických nebo internetových nabídek Österreich Institutu, či přihlášky k jazykovému kurzu, jazykové zkoušce atd. (dále také jako „Objednávka Služeb“) se považují za akceptování nabídky a uzavřenou smlouvu, která je pro Zákazníka závazná.

Objednávka Služeb může být ze strany Zákazníka provedena jedním z následujících způsobů:

osobně v sídle Österreich Institutu,

písemně

elektronicky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, tj. e-mailem na adresu oei@oei.cz nebo vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách www.brno.oesterreichinstitut.cz. 

Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání poskytování předmětné Služby. Okamžikem uzavření smlouvy o poskytování služeb Zákazník přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednané Služby, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

 

Specifikace Služeb

Kurzy

„Kurzem“ se rozumí všechny kurzy němčiny nabízené Österreich Institutem.

Jedna vyučovací jednotka trvá 45 minut. Platí velikost kurzu, trvání a časy a místo konání kurzů jakož i obsah, jak je popsáno v programu kurzů na webových stránkách Österreich Institutu.

Jazykové zkoušky ÖSD

„Jazykovou zkouškou ÖSD“ se rozumí veškeré zkoušky, které jsou zahrnuty v licenční dohodě mezi Verein ÖSD e.V. a Österreich Institutem Brno, jak je popsáno na stránkách Österreich Institutu a ÖSD centrály (www.osd.at), dále též jen „zkouška“.

 

Kapacita služeb

Zákazník bere na vědomí, že jednotlivé Služby poskytované ze strany Österreich Institutu mohou být poskytovány zároveň pouze určitému počtu Účastníků kurzu, tj. disponují pouze stanovenou kapacitou. Tuto kapacitu pro každou jednotlivou službu stanovuje Österreich Institut.

Jednotlivé Služby budou poskytnuty pouze těm Zákazníkům (či těmito Zákazníky určeným Účastníkům kurzu), kteří v rámci kapacity dotčené Služby uzavřou s Österreich Institutem v souladu s těmito VOP smlouvu o poskytnutí Služby a řádně uhradí cenu Služby s tím, že je rozhodující pořadí úhrady ceny Služby.

Smluvní strany sjednávají a berou na vědomí, že v případě naplnění kapacity dané Služby, tj. v případě, že uhradí cenu řádně sjednané Služby (resp. první splátku v případě sjednání úhrady ve splátkách) poslední ze Zákazníků v rámci kapacity dotčené Služby, je Österreich Institut oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby s takto naplněnou kapacitou, uzavřené se Zákazníkem, který neuhradil cenu Služby, byť tato ještě nebyla splatná.

Minimální kapacita služeb: 6 osob

V případě, že nebude dostatek přihlášených v kurzu, Österreich Institut si vyhrazuje právo zvýšit cenu kurzovného nebo snížit počet hodin v kurzu.

V případě, že se kurzy z nedostatku účastníků neotevřou, budou Zákazníkovi vráceny zálohy či již uhrazené částky v plné výši nazpět.

 

Podmínky poskytování Služeb

Předpoklady pro poskytování Služeb

Účastník kurzu (tj. i workshopu, atd.) musí disponovat dostatečnými znalostmi a věkem pro to, aby mu mohla být předmětná Služba poskytnuta. Uvedené předpoklady uvádí Österreich Institut zpravidla v popisu jednotlivých Služeb. Österreich Institut si vyhrazuje právo předpoklady pro řádné poskytnutí Služby dle tohoto odstavce přezkoumat, a to prostřednictvím rozřazovacích testů, pohovorů, apod.

Účastník kurzu (tj. i workshopu, atd.)  je povinen zajistit si odpovídající technické vybavení, umožňující mu účast na Službě poskytované online formou. Každý Účastník kurzu je povinen zajistit si následující technické vybavení:

- notebook nebo počítač opatřený webkamerou 

- sluchátka s mikrofonem

- internetové připojení s rychlostí nejméně 4 MB/s 

Veškeré technické vybavení si Účastník kurzu zajišťuje na vlastní náklady. 

Účastník kurzu konaného online formou je povinen zajistit své okolní prostředí tak, aby nedocházelo k narušování online výuky či jiné poskytované Služby vnějšími, zejména zvukovými či obrazovými, vlivy, v důsledku nichž by docházelo nebo mohlo docházet ke snížení kvality a úrovně poskytované Služby. 

V případě, že bude mít Österreich Institut za to, že předpoklady pro řádné poskytnutí Služby nejsou v případě konkrétního Účastníka kurzu splněny, je Österreich institut oprávněn od smlouvy odstoupit, Službu neposkytnout a případně nabídnout Zákazníkovi jinou vhodnou službu.

Místem poskytování Služeb je sídlo Österreich Institutu, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak nebo nejedná-li se o online Službu.

Změny a odmítnutí Služeb (kurzů)

Pokud některý vyučující, nebo jiná osoba, prostřednictvím níž je Služba poskytována, onemocní či nebude možné Službu poskytnout z jiného závažného důvodu na straně Österreich Institut, zajistí Österreich Institut odpovídající náhradu. Pokud by to nebylo možné, může Österreich Institut nabídnout Účastníkovi kurzu jiný termín poskytnutí Služby.

Účastník kurzu nemá právo na poskytnutí náhradní služby, když tato nebude moci být Účastníkovi kurzu poskytnuta z důvodů na straně Účastníka kurzu (nemoc, pracovní či jiné obdobné důvody, atd.). Kurz nelze přerušit, cenu Služby nelze ani převést na kurz konaný v jiném období ani na jiného Účastníka kurzu.

 

Certifikáty a potvrzení o účasti

Účastník kurzu obdrží po absolvování kurzu potvrzení o účasti, jestliže se účastnil kurzu alespoň ze 70 %. Certifikát Österreich Institutu obdrží Účastník kurzu všeobecné němčiny, pokud absolvoval také závěrečný test (písemně a ústně) s pozitivním výsledkem, tj. s úspěšností nejméně 60 %.   

 

Cena a platební podmínky

Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je cena Služby splatná do 20 dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však:

v případě jazykového kurzu či jiné Služby tři pracovní dny před zahájením Služby

v případě jazykových zkoušek (poplatky za zkoušky ÖSD) nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky.

Je-li sjednána úhrada Služby ve splátkách, je v uvedených termínech splatná první splátka. Österreich Institut si vyhrazuje právo nevydat účastníku kurzu certifikát nebo potvrzení o účasti v kurzu do okamžiku úplného zaplacení ceny Služby.

V případě, že bude v souvislosti s poskytnutím Služby sjednáno dodání výukových materiálů ze strany Österreich Institutu Účastníkovi kurzu, musí být cena těchto výukových materiálů Zákazníkem uhrazena při jejich objednání, nejpozději před jejich dodáním.

Ze strany Österreich Institutu jsou akceptovány následující způsoby úhrady: bezhotovostním převodem, kreditní kartou, v hotovosti v sídle Österreich Institutu.

Za úhradu ceny se v případě bezhotovostních plateb považuje okamžik, kdy je odpovídající částka připsána na bankovní účet Österreich Institutu.

Ceny jednotlivých Služeb deklarovaných ze strany Österreich Institutu jsou cenami včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

V případě prodlení se zaplacením ceny Služby nebo její části, příp. jakékoli jiné platby, je Zákazník povinen zaplatit Österreich Institutu úrok z prodlení ve výši 0, 05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. 

Österreich Institut je oprávněn po dobu, kdy je Zákazník v prodlení se zaplacením ceny Služby, pozastavit poskytování Služby, s jejíž úhradou je Zákazník v prodlení. Zákazník nemá právo na náhradu Služeb, jejichž poskytování mu bylo pozastaveno po dobu prodlení se zaplacením Služby. 

V případě, že Zákazník bude v prodlení se zaplacením Služby nebo její části po dobu delší než 30 dnů, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a Österreich Institut je oprávněn od smlouvy se Zákazníkem odstoupit. 

 

Slevy

Österreich Institut poskytuje svým Zákazníkům za podmínek uvedených v tomto článku následující cenová zvýhodnění / slevy na poskytované Služby:

5 % z ceny 2. až 4. Služby objednané a uhrazené daným zákazníkem u Österreich Institutu;

10 % z ceny 5. až 11. Služby objednané a uhrazené daným zákazníkem u Österreich Institutu;

20 % z ceny z 12. a každé následující Služby objednané a uhrazené daným Zákazníkem u Österreich Institutu;

10 % z ceny Služby, byla-li u Österreich Institutu v uplynulých šesti měsících objednána a uhrazena Služba některým z příbuzných Zákazníka v řadě přímé, manželem nebo partnerem podle zákona o registrovaném partnerství,

5 % z ceny Služby v případě, že je Účastník kurzu studentem (do 26 let) nebo starobním důchodcem a tuto skutečnost doloží relevantním dokladem,

5 % z ceny Služby v případě, že Účastník kurzu v uplynulých šesti měsících navštěvoval jazykový kurz u Alliance française Brno nebo u Jazyková škola P.A.R.K. s.r.o. a tuto skutečnost doloží relevantním dokladem.

Výše uvedené slevy nelze sčítat, nelze je dále postupovat na třetí osoby a nelze je vyplácet 

v hotovosti či jiným plněním.

Výše uvedené slevy se nevztahují na jednorázové workshopy a vzdělávací semináře.

Zákazník ztrácí nárok na poskytnutí slevy, která mu byla poskytnuta dle shora uvedeného v případě, že se dostane do prodlení s úhradou ceny Služby nebo její části. V takovém případě je Österreich Institut oprávněn Zákazníkovi doúčtovat částku odpovídající poskytnuté slevě dle shora uvedeného a tuto se Zákazník zavazuje řádně a včas uhradit. 

 

Informace pro spotřebitele

Ustanovení této části VOP se použijí na případ, kdy Zákazníkem je spotřebitel ve smyslu příslušné právní úpravy.

Informace pro spotřebitele týkající se Služeb a jejich poskytování, tj. označení Služeb a jejich popis, cena Služeb včetně všech daní a poplatků, způsob poskytování Služeb, práva za vadné poskytnutí Služeb a údaje o době trvání smlouvy jsou uvedeny v těchto VOP a nabídce Österreich Institutu týkající se konkrétní Služby.

Je-li smlouva mezi Österreich Institutem a Zákazníkem uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, sděluje Österreich Institut následující informace:

smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, po kterou mají být poskytovány Služby, a po tuto dobu smlouva strany zavazuje,

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, k čemuž může Zákazník využít vzorový formulář, který je přílohou těchto VOP. Odstoupení od  smlouvy zašle Zákazník (spotřebitel) písemně na adresu sídla Österreich Institutu nebo na adresu elektronické pošty Österreich Institutu oei@oei.cz. Součástí odstoupení od smlouvy by mělo být mimo jiné i číslo objednávky, specifikace kurzu nebo jiné Služby a číslo účtu pro vrácení peněz.

v případě, že Zákazník dle tohoto článku VOP odstoupí od smlouvy a plnění Služeb dle uvedené smlouvy již začalo, je Zákazník povinen uhradit Österreich Institutu poměrnou část již poskytnutých služeb,

stížnosti spotřebitelů jsou vyřizovány na oei@oei.cz, spotřebitel má rovněž právo obrátit se se stížností na orgán státního dozoru. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz,

smlouva uzavřená se Zákazníkem bude uložena a evidována u Österreich Institutu a Österreich Institut Zákazníkovi po předchozí písemné žádosti umožní do ní nahlédnout,

Zákazník je oprávněn chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky opravit, a to tak, že mu bude systémově umožněna kontrola zadaných údajů a umožněn návrat za účelem opravy zadaných údajů. Zákazník odpovídá za uvedení nesprávných nebo neúplných údajů,

smlouva bude uzavřena v českém jazyce,

Österreich institut uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku Zákazníkovi neprodleně potvrdí a poskytne mu v textové podobě znění smlouvy i těchto VOP.

Zákazník bere na vědomí, že Österreich institut započne s poskytováním Služeb ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy (tj. 14 dnů od uzavření smlouvy) pouze na základě výslovné žádosti Zákazníka učiněné písemně a Zákazník v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě, že Služby budou před odstoupením od smlouvy splněny.

 

Právo na zrušení smlouvy a odstupné

Aniž by byla dotčena ustanovení předchozího oddílu (Informace pro spotřebitele), přičemž v případě kolize ustanovení předchozího oddílu a tímto oddílem se pro spotřebitele uplatní předchozí oddíl, platí:

Zákazník je oprávněn závazek ze smlouvy zrušit, a to za následujících podmínek: 

v případě, že Zákazník závazek ze smlouvy zruší dříve než 5 pracovních dnů (u zkoušek dříve než 15 pracovních dnů) před ujednaným dnem započetí poskytnutí Služby, bude mu cena služby vrácena. 

v případě, že Zákazník závazek ze smlouvy zruší později než 5 pracovních dnů (u zkoušek později než 15 pracovních dnů) před ujednaným dnem započetí poskytnutí Služby, je Zákazník povinen Österreich institutu zaplatit odstupné ve výši 25 % z ceny Služby, která je předmětem rušeného závazku. 

v případě, že Zákazník závazek ze smlouvy zruší po započetí Služby (později než 5 dnů před termínem konání zkoušky), je Zákazník povinen Österreich institutu zaplatit odstupné (stornopoplatek) ve výši 100 % z ceny Služby, která je předmětem rušeného závazku. 

Právo na zrušení smlouvy se týká Služby jako celku a nevztahuje se na dílčí plnění (tedy např. jednotlivé hodiny kurzu či jiné obdobné Služby). Zrušení smlouvy je třeba doručit Österreich Institutu písemně na adresu Österreich Institutu. Zákazník není povinen uvádět důvod zrušení smlouvy.

 

Doručování

Oznámení vyplývající ze smlouvy a těchto VOP se doručují písemně, a to některým z těchto způsobů:

osobním předáním, 

doporučeným psaním na adresu Zákazníka uvedenou ve smlouvě, nebude-li Zákazníkem sdělena Österreich Institutu písemně jiná doručovací adresa,

elektronickou poštou (dále jen „e-mail“) na adresu Zákazníka uvedenou ve smlouvě, nebude-li Zákazníkem sdělena Österreich Institutu písemně jiná doručovací adresa,

vyplněním a odesláním elektronického objednávkového formuláře Österreich Institutu.

Při doručování poštou se v pochybnostech považuje třetí den po prokazatelném odeslání za den doručení, a to i v případě, že se adresát o uložení písemnosti nedozvěděl (zásilka se vrátí jako nevyžádaná, adresát bude na uvedené adrese neznámý či bude přestěhován bez uvedení nové adresy apod.). Za den doručení se považuje též den, kdy bylo přijetí písemnosti adresátem odmítnuto. 

Při doručování emailem či prostřednictvím objednávkového formuláře se považuje za den doručení den, kdy bylo odesílateli doručeno zpětné potvrzení adresátem emailu či objednávkového formuláře a není-li takové potvrzení a není-li prokázáno jinak, pak den odeslání emailu či objednávkového formuláře, pokud odesílatel neobdržel zprávu o nedoručitelnosti emailu či objednávkového formuláře.

 

Vyloučení odpovědnosti

Österreich Institut neodpovídá za nedosažení cíle kurzu či zkoušky.

 

Vyšší moc

Österreich Institut neodpovídá za porušení smluvní povinnosti, pokud mu v plnění smluvní povinnosti brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli a tuto nebylo možné překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče (tzv. vyšší moc). V takovém případě se Österreich Institut zprošťuje povinnosti k náhradě škody, zaplacení smluvní pokuty či jakéhokoli jiného sankčního plnění, bylo-li sjednáno. 

Za vyšší moc se považují zejména živelní pohromy, embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie. Za vyšší moc se považuje rovněž epidemie (a to včetně epidemie koronaviru) a s ní související opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření epidemie.

Österreich Institut je povinen bez zbytečného odkladu o překážce vyšší moci vyrozumět Zákazníka a uvést povahu příslušné události a přijatá opatření v souvislosti s poskytováním Služeb. 

V případě, že nastane překážka vyšší moci nebo v důsledku opatření v souvislosti s překážkou vyšší moci bude mít Österreich Institut obtíže s poskytováním Služby, nebo bude schopen plnit pouze částečně či nikoliv řádně, vyhrazuje si Österreich Institut právo dle svého uvážení nahradit sjednaný způsob poskytování Služby takovou formou Služby, která by umožnila poskytování Služby vzhledem k okolnostem – překážce vyšší moci či opatřením v souvislosti s překážkou vyšší moci (např. nahrazení docházkové výuky online formou výuky, omezení počtu osob ve skupině, změnou osoby vyučujícího, změnou podmínek jazykových zkoušek, apod.) nebo rozhodnout o prodloužení termínů poskytování Služby o dobu, po kterou překážka vyšší moci nebo opatření v souvislosti s překážkou vyšší moci trvala, to vše dále jen „náhradní plnění“. V případě poskytnutí náhradního plnění nevzniká Zákazníkovi právo na vrácení již poskytnutého plnění (zaplacené ceny Služby nebo její poměrné části). Ve všech případech vyšší moci je Österreich Institut rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by byl povinen poskytnout Zákazníkovi náhradu škody a/nebo sankční plnění, které by Zákazníkovi případně náleželo, či náležet mohlo. V případě, že přijetí náhradního plnění nelze po Zákazníkovi spravedlivě požadovat, má Zákazník právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu případně náleželo, či náležet mohlo. 

 

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran smlouvou o poskytování služby a těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je-li Zákazník v postavení spotřebitele, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

Österreich Institut je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Österreich Institut bude o změněných či doplněných VOP Zákazníka informovat před nabytím účinnosti jejich nového znění, a to zveřejněním nového znění VOP na internetových stránkách Österreich Institutu, příp. zasláním oznámení o zveřejnění nového znění VOP na e-mailovou adresu Zákazníka. Zákazník má právo změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu s okamžitou účinností vypovědět, a to do 15 dnů ode dne oznámení o změně VOP dle shora uvedeného, v pochybnostech nejpozději do 15 dnů ode dne stanoveného data účinnosti VOP. Pokud Zákazník změněné VOP ve stanovené lhůtě neodmítne, budou považovány za přijaté.

Místo soudu v případě jakéhokoliv soudního sporu vyplývajícího přímo či nepřímo ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Österreich Institutem je dáno sídlem Österreich Institutu.

Veškeré právní vztahy vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.

V případě, že se některé ustanovení VOP stane neplatným nebo nevymahatelným, nebude mít toto žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.

Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Kontaktní údaje Österreich Institutu: adresa pro doručování Brno, Moravské náměstí 15, PSČ 602 00, e-mail: oei@oei.cz.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 17.6.2020 

             

Odstoupení od smlouvy - vzor