Tato stránka používá soubory cookie. Používáním naší stránky vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Zde najdete další informace ke cookies:

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

 

Předmět plnění

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují podmínky poskytování jazykových kurzů, vzdělávání, jazykových zkoušek, seminářů, workshopů, jazykových pobytů atd. v německém jazyce (dále také jako „Služby“) ze strany Österreich Institut Brno s.r.o., se sídlem v Brně, Moravské náměstí 15, PSČ 602 00, IČ: 26265044, zapsané u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 40948 (dále také jako „Österreich Institut“) fyzickým nebo právnickým osobám (dále také jako „Zákazník“).

Příjemcem Služby se rozumí Zákazník nebo třetí osoba (např. dítě zákazníka, zaměstnanec Zákazníka atd.), kterému je Služba skutečně poskytována (dále také jako „Účastník kurzu“). Tyto VOP jsou závazné rovněž pro Účastníka kurzu.

Nedílnou součástí dané smlouvy, kterou Österreich Institut se Zákazníkem uzavře, jsou tyto VOP Österreich Institutu. Vylučuje se použití všeobecných obchodních podmínek Zákazníka nebo jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních podmínek.

Uzavření smlouvy

Objednávky učiněné ze strany Zákazníka na základě písemných, elektronických nebo internetových nabídek Österreich Institutu, či přihlášky k jazykovému kurzu, jazykové zkoušce atd. (dále také jako „Objednávka“), Služeb se považují za akceptování nabídky a uzavřenou smlouvu.

Objednávka Služeb může být ze strany zákazníka provedena jedním z následujících způsobů:

 • osobně v sídle Österreich Institutu,
 • písemně
 • elektronicky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, tj. e-mailem na adresu oei@oei.cz nebo vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách www.brno.oesterreichinstitut.cz

Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání poskytování předmětné Služby.

Specifikace Služeb

Kurzy

„Kurzem“ se rozumí všechny kurzy němčiny nabízené Österreich Institutem.

Jedna vyučovací jednotka trvá 45 minut. Platí velikost kurzu, trvání a časy a místo konání kurzů jakož i obsah, jak je popsáno v programu kurzů na našich webových stránkách.

Zkoušky ÖSD

Pod zkouškami ÖSD se rozumí veškeré zkoušky, které jsou zahrnuty v licenční dohodě mezi Verein ÖSD e.V. a Österreich Institutem Brno,  jak je popsáno na stránkách Österreich Institutu a ÖSD centrály (www.osd.at).

Kapacita služeb

Zákazník bere na vědomí, že jednotlivé Služby poskytované ze strany Österreich Institutu mohou být poskytovány zároveň pouze určitému počtu Účastníků kurzu, tj. disponují pouze stanovenou kapacitou. Tuto kapacitu pro každou jednotlivou službu stanovuje Österreich Institut.

Jednotlivé Služby budou poskytnuty pouze těm Zákazníkům (či těmito Zákazníky určeným Účastníkům kurzu), kteří v rámci kapacity dotčené služby uzavřou s Österreich Institutem v souladu s těmito VOP smlouvu o poskytnutí služeb a řádně uhradí cenu služeb s tím, že je rozhodující pořadí úhrady ceny služeb.

Smluvní strany sjednávají a berou na vědomí, že v případě naplnění kapacity dané Služby, tj. v případě, že uhradí cenu řádně sjednané Služby (resp. první splátku v případě sjednání úhrady ve splátkách) poslední ze Zákazníků v rámci kapacity dotčené Služby, je Österreich Institut oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby s takto naplněnou kapacitou, uzavřené se Zákazníkem, který neuhradil cenu Služby, byť tato ještě nebyla splatná.

 

Minimální kapacita služeb: 6 osob

V případě, že nebude dostatek přihlášených v kurzu, vyhrazujeme si právo zvýšit cenu kurzovného nebo snížit počet hodin v kurzu.
V případě, že se kurzy z nedostatku účastníků neotevřou, budou Vám vráceny zálohy či již uhrazené částky v plné výši nazpět.

Podmínky poskytování Služeb

Předpoklady pro poskytování Služeb

Účastník kurzu (tj. i workshopu, atd.) musí disponovat dostatečnými znalostmi a věkem pro to, aby mu mohla být ta která služba poskytnuta. Uvedené předpoklady uvádí Österreich Institut zpravidla v popisu jednotlivých Služeb. Österreich Institut si vyhrazuje právo předpoklady pro řádné poskytnutí Služby dle tohoto odstavce přezkoumat, a to prostřednictvím rozřazovacích testů, pohovorů, apod.

V případě že bude mít Österreich Institut za to, že předpoklady pro řádné poskytnutí Služby nejsou v případě konkrétního Účastníka kurzu splněny, je Österreich institut oprávněn od smlouvy odstoupit, Službu neposkytnout a případně nabídnout Zákazníkovi jinou vhodnou službu.

Změny a odmítnutí Služeb (kurzů)

Pokud některý vyučující, nebo jiná osoba, prostřednictvím níž je Služba poskytována, onemocní či nebude možné Službu poskytnout z jiného závažného důvodu, zajistí Österreich Institut odpovídající náhradu. Pokud by to nebylo možné, může Österreich Institut nabídnout Účastníkovi kurzu jiný termín poskytnutí Služby.

Účastník kurzu nemá právo na poskytnutí náhradní služby, když tato nebude moci být Účastníkovi kurzu poskytnuta z důvodů na straně Účastníka kurzu (nemoc, obdobné důvody atd.).

Certifikáty a potvrzení o účasti

Účastník kurzu obdrží po absolvování kurzu potvrzení o účasti, jestliže se účastnil kurzu ze 70 %. Certifikát Österreich Institutu obdrží Účastník kurzu, pokud absolvoval také závěrečný test (písemně a ústně) s pozitivním výsledkem.

Cena a platební podmínky

Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je cena Služby splatná do 20 dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však:

 • v případě jazykového kurzu tři pracovní dny před jeho začátkem
 • v případě jazykových zkoušek (poplatky za zkoušky ÖSD) nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky.

Je-li sjednána úhrada Služeb ve splátkách, je v uvedených termínech splatná první splátka.

V případě, že bude v souvislosti s poskytnutím Služby sjednáno dodání výukových materiálů ze strany Österreich Institutu Účastníkovi kurzu, musí být cena těchto výukových materiálů Zákazníkem uhrazena při jejich objednání a před jejich dodáním.

Ze strany Österreich Institutu jsou akceptovány následující způsoby úhrady: bezhotovostním převodem, kreditní kartou, na fakturu.

Za úhradu ceny se považuje okamžik, kdy je odpovídající částka připsána na bankovní účet Österreich Institutu.

Ceny jednotlivých Služeb deklarovaných ze strany Österreich Institutu jsou cenami včetně DPH.)

Slevy

Österreich Institut poskytuje svým Zákazníkům za podmínek uvedených v tomto článku následující cenová zvýhodnění / slevy na poskytované Služby:

 • 5 % z ceny 2. až 4. Služby objednané daným zákazníkem u Österreich Institutu;
 • 10 % z ceny 5. až 11. Služby objednané daným zákazníkem u Österreich Institutu;
 • 20 % z ceny z 12. a každé následující Služby objednané daným Zákazníkem u Österreich Institutu;
 • 10 % z ceny Služby, byla-li u Österreich Institutu v uplynulých 6ti měsících objednána a uhrazena Služba některým z příbuzných Zákazníka v řadě přímé, manželem nebo partnerem podle zákona o registrovaném partnerství,
 • 5 % z ceny Služby v případě, že je Účastník kurzu studentem (do 26 let) nebo starobním důchodcem a tuto skutečnost doloží relevantním dokladem,
 • 5 % z ceny Služby v případě, že Účastník kurzu v uplynulých šesti měsících navštěvoval jazykový kurz u Alliance française Brno nebo u Jazyková škola P.A.R.K. s.r.o.  a tuto skutečnost doloží relevantním dokladem.

Výše uvedené slevy nelze sčítat, nelze je dále postupovat na třetí osoby a nelze je vyplácet
v hotovosti či jiným plněním.

Informace pro spotřebitele

Ustanovení této části VOP se použijí na případ, kdy Zákazníkem je spotřebitel ve smyslu příslušné právní úpravy.

Informace pro spotřebitele týkající se Služeb a jejich poskytování, tj. označení Služeb a jejich popis, cena Služeb včetně všech daní a poplatků, způsob poskytování Služeb, práva za vadné poskytnutí Služeb a údaje o době trvání smlouvy jsou uvedeny v těchto VOP a nabídce Österreich Institutu týkající se konkrétní Služby.

Je-li smlouva mezi Österreich Institutem a Zákazníkem uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku sděluje Österreich Institut následující informace:

 • smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, po kterou mají být poskytovány Služby, a po tuto dobu smlouva strany zavazuje,
 • Zákazník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, a to pomocí formuláře, který je dostupný na https://www.brno.oesterreichinstitut.cz/ nebo e-mailem na oei@oei.cz,
 • v případě, že Zákazník dle tohoto článku VOP odstoupí od smlouvy a plnění Služeb dle uvedené smlouvy již začalo, je Zákazník povinen uhradit Österreich Institutu poměrnou část již poskytnutých služeb,
 • stížnosti spotřebitelů jsou vyřizovány na oei@oei.cz, spotřebitel má rovněž právo obrátit se se stížností na orgán státního dozoru,
 • smlouva uzavřená se Zákazníkem bude uložena a evidována u Österreich Institutu a Österreich Institut Zákazníkovi po předchozí písemné žádosti umožní do ní nahlédnout,
 • Zákazník je oprávněn chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky opravit, a to tak, že mu bude systémově umožněna kontrola zadaných údajů a umožněn návrat za účelem opravy zadaných údajů,
 • smlouva bude uzavřena v českém jazyce,
 • Österreich institut uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku Zákazníkovi neprodleně potvrdí a poskytne mu v textové podobě znění smlouvy i těchto VOP.

Zákazník bere na vědomí, že Österreich institut započne s poskytováním Služeb ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy (tj. 14 dnů od uzavření smlouvy) pouze na základě výslovné žádosti Zákazníka učiněné v textové podobě a Zákazník v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě, že Služby budou před odstoupením od smlouvy splněny.

Právo na odstoupení

Aniž by byla dotčena ustanovení předchozího oddílu (Informace pro spotřebitele), přičemž v případě kolize ustanovení předchozího oddílu a tímto oddílem se pro spotřebitele uplatní předchozí oddíl, platí:

Zákazník je oprávněn závazek ze smlouvy zrušit. V případě, že Zákazník závazek ze smlouvy zruší dříve než 5 pracovních dnů (u zkoušek 15 pracovních dnů) před ujednaným dnem započetí poskytnutí Služby, bude mu cena služby vrácena. V případě, že Zákazník závazek ze smlouvy zruší později než 5 pracovních dnů (u zkoušek 15 pracovních dnů) před ujednaným dnem započetí poskytnutí Služby, je zákazník povinen Österreich institutu zaplatit odstupné ve výši 25 % z ceny Služby, která je předmětem rušeného závazku.

Storno poplatky:

 

do 5 pracovních dnů před začátkem kurzu: 0 %

do začátku kurzu: 25 %

po začátku kurzu: 100 %

Právo na odstoupení dle předchozí věty nemůže být uplatněno poté, co došlo k započetí poskytování Služby (u zkoušek: méně než 5 pracovních dnů před termínem zkoušky), a týká se Služby jako celku a nevztahuje se na dílčí plnění (tedy např. jednotlivé hodiny kurzu). Odstoupení je oprávněn Zákazník doručit Österreich Institutu písemně, a to i elektronickou formou na oei@oei.cz. Zákazník není povinen uvádět důvod rozhodnutí.

Vyloučení odpovědnosti

Österreich Institut neodpovídá za nedosažení cíle kurzu či zkoušky.

Závěrečná ustanovení

Místo soudu v případě jakéhokoliv soudního sporu vyplývajícího přímo či nepřímo ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Österreich Institutem je dáno sídlem Österreich Institutu.

Na veškeré právní vztahy vzniklé ze smlouvy se použije české právo s vyloučením kolizních norem.