Prohlášení o ochraně osobních dat

 Zásady zpracování osobních údajů:

Společnost Österreich Institut Brno s.r.o. se sídlem Moravské náměstí 15, 602 00 Brno, IČ: 26265044 (dále jen „Správce“), v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů̊), informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb. 

Osobní údaje:

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

  • v případě rozřazovacího testu: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail
  • v případě přihlášky do kurzu navíc také: adresa, datum a místo a stát narození.

Účel zpracování:

Österreich Institut Brno s.r.o zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a při přihlášce do kurzu (přes webový formulář, emailem, telefonicky), pro následující účely:

zajištění zápisu do kurzu v daném termínu

za účelem oprávněného zájmu - údaje z rejstříku trestů

poskytnutí rozřazovacího testu

zajištění registrace na zkoušky k certifikaci

za účelem plnění smlouvy

kontaktní osobní údaje a historii relevantní komunikace s Vámi pro účely přímého marketingu, kdy Vás bude různým způsobem oslovovat se zajímavými nabídkami vhodnými přímo pro Vás, včetně zasílání obchodních sdělení (např. aktuálně otevírané kurzy, novinky a slevové akce, slovíčka a fráze, užitečné tipy ke studiu němčiny) elektronickou cestou (email), pokud zasílání předem neodmítnete.

Osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaně. 

Österreich Institut Brno s.r.o. získává údaje přímo od subjektů.

Právní základ:

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Österreich Institut Brno s.r.o. je oprávněný zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné před uzavřením smlouvy o poskytování jazykového kurzu.

Osobní údaje jsou tedy nutné pro organizaci jazykových hodin a případné uzavření výše uvedené smlouvy. Bez těchto údajů nebude možné se zapsat do jazykového kurzu.

Österreich Institut Brno s.r.o.  je dále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

Příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).

Österreich Institut Brno s.r.o nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Doba zpracování:

Přihlášky budou uchovány po dobu 5 let  v Österreich Institut Brno s.r.o., pro nabídku a možný nástup do navazujících jazykových kurzů. Kontaktní a osobní údaje (jméno, příjmení) dokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu uchování přihlášky. 

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

právo na přístup k osobním údajům

právo na opravu osobních údajů

právo na výmaz osobních údajů

právo na omezení zpracování

právo vznést námitku proti zpracování

právo na přenositelnost údajů

právo podat stížnost u dozorového úřadu

právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

Cookies:

Pro vytvoření našich webových stránek jsou nastaveny tzv. Soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Kromě toho souhlasíte s používáním souborů cookie v banneru cookie a odkazem na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Za účelem poskytnutí reklamních nabídek založených na potřebách jsme také pověřili společnost Google a Seznam jako poskytovatele služeb, aby vytvořila záznamy pomocí souborů cookie. V tomto případě byla učiněna bezpečnostní opatření, aby vaše data byla přenášena pouze anonymně a že nemůže být provedena žádná souvislost s vaší osobou. Stále máte možnost nesouhlasit s těmito záznamy a nepoužívat tuto službu. Pokyny googlu: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs

Pokyny seznam: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/